គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

សាវតាគម្រោង

៦ ២៧, ២០១៩ ១៤:០៤:៥៩ ល្ងាច សាវតាគម្រោង

រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃ បានកំពុងអនុវត្តន៍គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ (លាភ) រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ ដោយចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០១៧ ដល់ឆ្នាំ២០២២។ ការអនុវត្តគម្រោងបានប្រើប្រាស់ថវិកាសរុបចំនួន ២២.១៧ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះ២ លានដុល្លារអាមេរិក ជាថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងថវិកា ២០.១៧ លានដុល្លារអាមេរិក ជាថវិកាកម្ចីដែលផ្តល់ដោយធនាគារពិភពលោក។