គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

សកម្មភាពលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ និងជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងទីក្រុង

៦ ២៥, ២០១៩ ០៨:៤៤:០០ ព្រឹក ...

សមាសភាគទី២នេះនឹងអនុវត្តសកម្មភាពនៅក្នុងសង្កាត់គោលដៅចំនួន១៣នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងនោះ​មាន​សង្កាត់បឹងកក់ផងដែរ។​ សកម្មភាពនឹងរួមបញ្ចូលសេវាគាំទ្រផ្នែកអាជីវកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ ប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពលើកកម្ពស់ជីវភាព រួមមានសកម្មភាពផលិតចំណីអាហារ សកម្មភាព​សិប្បកម្ម  កាត់ដេរ ឬការដេប៉ាក់ ការបម្រើសេវាកែសម្ភស្ប និងអាជីវកម្មរត់រឺម៉កកង់បី។ ឯកសារគម្រោងរបស់ធនាគារពិភពលោក បានអនុញ្ញាត្តឱ្យផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ការស្តារប្រព័ន្ធប្រឡាយ​ទឹក ផ្លូវសហគមន៍ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងអនាម័យ និងដាក់ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវជាដើម។ល។

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

សកម្មភាពគ្រប់គ្រង សម្របសម្រ...

សកម្មភាពនេះបានផ្តោតលើការងារចាត់ចែងគ្រប់គ្រងគម្រោង ផ្តល់កិច្ចគាំទ្របច្ចេកទេស ន...

សកម្មភាពលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជ...

សមាសភាគទី១នេះនឹងអនុវត្តន៍សកម្មភាពនៅក្នុងឃុំចំនួន៤៧នៅខេត្តសៀមរាប ដោយកៀរគរ និងរ...