គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

សកម្មភាពគ្រប់គ្រង សម្របសម្រួល តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងលាភ

៦ ២៥, ២០១៩ ០៨:៤៥:៣៣ ព្រឹក ...

សកម្មភាពនេះបានផ្តោតលើការងារចាត់ចែងគ្រប់គ្រងគម្រោង ផ្តល់កិច្ចគាំទ្របច្ចេកទេស និងកិច្ចប្រតិបត្តិការ​លើ​ការងារ​អនុវត្ត​គម្រោងរួម និងធ្វើការសម្របសម្រួលការងារគម្រោងនៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ស្រុក/ខ័ណ្ឌ ឃុំ/​សង្កាត់ និងសហគមន៍ថ្នាក់ភូមិ និងរាប់បញ្ចូលទាំង៖ ក/ការងារចាត់ចែងធានា​សុវត្ថិភាព​សង្គម ​និង​បរិស្ថាន, ខ/ ការងារចុះកិច្ចសន្យា និងផែនការលទ្ឋកម្ម, គ/ ការងារគ្រប់គ្រងចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុ ការងារ​ទូទាត់​ថវិការ និងការងារសវនកម្ម និង ឃ/ការងារពិនិត្យ តាមដាន និងការងារទំនាក់ទំនង។

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

សកម្មភាពលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជ...

សមាសភាគទី២នេះនឹងអនុវត្តសកម្មភាពនៅក្នុងសង្កាត់គោលដៅចំនួន១៣នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្ន...

សកម្មភាពលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជ...

សមាសភាគទី១នេះនឹងអនុវត្តន៍សកម្មភាពនៅក្នុងឃុំចំនួន៤៧នៅខេត្តសៀមរាប ដោយកៀរគរ និងរ...