គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

1. INVITATION FOR BIDS

ពត៌មានអាជីព

ទីតាំង : សៀមរាប
ប្រភេទការងារ : Full Time
កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ : Apr 27, 2021
បិទកាលបរិច្ឆេទ : May 28, 2021
ចំនួនចង់បាន : 3

សាវតាគម្រោង

ការពិពណ៌នាការងារ

ទំនួលខុសត្រូវការងារ