គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

INVITATION TO BID Wishes to purchase: The Supply of Vehicles (VAN) 1 units for -PCO-MOI (Re-Advertisement)

ពត៌មានអាជីព

ទីតាំង : ភ្នំពេញ
ប្រភេទការងារ : Full Time
កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ : Sep 11, 2020
បិទកាលបរិច្ឆេទ : Sep 23, 2020
ចំនួនចង់បាន : 1

សាវតាគម្រោង

LIVELIHOOD ENHANCEMENT AND ASSOCIATION ON THE POOR PROJECT

ការពិពណ៌នាការងារ

ទំនួលខុសត្រូវការងារ