គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

Request for Quotations Wishes to purchase: The Supply of Printing Material for SHG

ពត៌មានអាជីព

ទីតាំង : សៀមរាប
ប្រភេទការងារ : Full Time
កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ : Apr 27, 2021
បិទកាលបរិច្ឆេទ : May 11, 2021
ចំនួនចង់បាន : 1

សាវតាគម្រោង

ការពិពណ៌នាការងារ

ទំនួលខុសត្រូវការងារ