គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

ព្រឹត្តិការខាងមុខ

...
១៤
១០ ២០១៩
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងបញ្ចូលទិន្នន័យ...

ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ (លាភ) ថ្នាក់ជាតិ នឹងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលពីរថ្ងៃស្តីពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងការបញ្ចូលទិន្នន័យសម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួលឃុំ សង្កាត់ក្នុងខេត្តសៀមរាប។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២២ និងថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩...

...
១៤
១០ ២០១៩
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោងលាភ (ខេត្តសៀមរាប)

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការតម្រង់ទិសគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រលើកទី២ នៅថ្ងៃទី ៣០-៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តសៀមរាប។ កិច្ចប្រជុំនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងលាភ។ កិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងពិនិត្យមើលពីវឌ្ឍនភាពគម្រោង ច...

...
១៤
១០ ២០១៩
កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០២០

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២០របស់គម្រោងលើកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ (លាភ) នៅថ្ងៃទី១៦ និង១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលាភ ក្រសួងមហាផ្ទៃ។ កិច្ចប្រជុំនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបីភាព ឯកឧត្តម ប្រាក់ សំអឿន អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងជានាយកគម្រោងល...