គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

ក្រុមការងារ PCO ចុះតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាព វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈមរបស់គម្រោងលាភនៅខេត្តសៀមរាប

Published Date: ៧ ២៥, ២០១៩ ១៤:២៣:២៣ ល្ងាច

ក្រុមការងារ PCO ចុះតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាព វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈមរបស់គម្រោងលាភនៅខេត្តសៀមរាប

Event Start: August 18, 2019 - August 18, 2019

ក្រុមការងារការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលើកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ (លាភ) នឹងចុះបេសកកម្មទៅខេត្តសៀមរាបរយៈពេល៧ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។ បេសកកម្មនេះដឹកនាំដោយលោក ហេង សុផាត ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងលាភ និងអញ្ជើញចូលរួមពីមន្រ្តីពាក់ព័ន្ទតាមផ្នែគនីមួយៗ។

បេសកកម្មរយៈពេល ៥ថ្ងៃនេះមានគោលបំណងពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង ដែលគាំទ្រដោយធនាគារពិភពលោក និងមានគោលបំណងផងដែរពិនិត្យលើបញ្ហាប្រឈម និង​ផ្តល់​អនុសាសន៍​សម្រាប់កែលម្អ ជម្រុញការអនុវត្តគម្រោងឱ្យកាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព និង​ប្រសិទ្ធផល​ ដើម្បី​ឈាន​ទៅសម្រេចគោល​ដៅអភិវឌ្ឍន៍​របស់​គម្រោង (PDO)។

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្...
១០ ១៤, ២០១៩ ១៤:៥២:០៦ ល្ងាច

ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ (លាភ) ថ្នាក់ជាតិ នឹងប...

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតម្រង់...
១០ ១៤, ២០១៩ ១១:១៣:០៣ ព្រឹក

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការតម្រង់ទិសគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រលើកទី២ នៅ...

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែ...
១០ ១៤, ២០១៩ ០៩:៤៩:១៣ ព្រឹក

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២០របស់គម្រោងលើកម...