គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងបញ្ចូលទិន្នន័យគម្រោងលាភ

Published Date: ១០ ១៤, ២០១៩ ១៤:៥២:០៦ ល្ងាច

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងបញ្ចូលទិន្នន័យគម្រោងលាភ

Event Start: October 22, 2019 - October 23, 2019

ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ (លាភ) ថ្នាក់ជាតិ នឹងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលពីរថ្ងៃស្តីពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងការបញ្ចូលទិន្នន័យសម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួលឃុំ សង្កាត់ក្នុងខេត្តសៀមរាប។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២២ និងថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នោខេត្តសៀមរាប។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានគោលបំណងណែនាំដល់អ្នកសម្របសម្រួលឃុំ សង្កាត់ និងអ្នកសម្របសម្រួលស្រុក ខណ្ឌក្នុងខេត្តសៀមរាប ពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានគម្រោង។​ ក្រៅពីនេះ អ្នកសម្របសម្រួលឃុំ សង្កាត់ និងអ្នកសម្របសម្រួលស្រុក ខណ្ឌបានយល់ដឹងពីររបៀបបញ្ចូលទិន្នន័យគម្រោងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន។

របៀបវារៈនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ពេលវេលា ប្រធានបទ អ្នកសម្របសម្រួល
ថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩
០៧:៣០-០៨:០០ § ការមកដល់របស់សិក្ខាកាម និងចុះបញ្ចីវត្តមាន សាលាខេត្តសៀមរាប
០៨:០០-០៨:១៥ § មតិស្វាគមន៍ និងសំណេះសំណាល លោក សុខ ថុល

ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងលាភខេត្តសៀមរាប

០៨:១៥-០៨:៣០ § មតិស្វាគមន៍ បើកកម្មវិធី និងចែកឧបករណ៍បញ្ចូលទិន្នន័យ លោក ហេង សុផាត

ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងលាភ

ថ្នាក់ជាតិ

០៨:៣០-១០:០០ § សង្ខេបពីគោលបំណង​ យន្តការរបស់ប្រព័ន្ធ និងមុខងារមួយចំនួន របស់ឧបករណ៍បញ្ចូលទិន្នន័យ

§ សង្ខេបពីតួនាទីរបស់អ្នកសម្របសម្រួលឃុំ អ្នកសម្របសម្រួលស្រុក

§ បណ្តុះបណ្តាលពីរបៀបបញ្ចូល មើល និងកែប្រែព័ត៌មានក្រុមជួយខ្លួន ឯង

§ អនុវត្តន៍

លោក គី វណ្ណារិទ្ទ

ទីប្រឹក្សាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងក្រុមការងារ

១០:0-១០:១៥ សម្រាកអាហារសម្រន់ សាលាខេត្តសៀមរាប
១០:១៥-១២:០០ § បណ្តុះបណ្តាលពីរបៀបបញ្ចូល មើល កែប្រែព័ត៌មានសមាជិកក្រុមជួយ ខ្លួនឯង

§ បណ្តុះបណ្តាលពីរបៀបបញ្ចូល មើល កែប្រែព័ត៌មានសមាជិកគ្រួសារ

§ អនុវត្តន៍

លោក គី វណ្ណារិទ្ទ

ទីប្រឹក្សាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន

និងក្រុមការងារ

សម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់
២:០០-៣:៣០ § បណ្តុះបណ្តាលពីរបៀបបញ្ចូល មើល កែប្រែព័ត៌មានកិច្ចប្រជុំរបស់ ក្រុមជួយខ្លួនឯង

§  អនុវត្តន៍

លោក គី វណ្ណារិទ្ទ

ទីប្រឹក្សាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន

និងក្រុមការងារ

:៣០-៣:៤៥ សម្រាកអាហារសម្រន់ សាលាខេត្តសៀមរាប
 

៣:៤៥-៥:០០

§ បណ្តុះបណ្តាលពីរបៀបបញ្ចូល មើល កែប្រែព័ត៌មានទុនឧបត្ថម្ភរបស់ ក្រុមជួយខ្លួនឯង

§ អនុវត្តន៍

 

លោក គី វណ្ណារិទ្ទ

ទីប្រឹក្សាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន

និងក្រុមការងារ

ថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩
០៨:០០-១០:០០ § បណ្តុះបណ្តាលពីរបៀបមើលពីស្ថានភាពនៃការបញ្ចូនទិន្នន័យទៅ

ម៉ាស៊ីនមេថ្នាក់ជាតិ

§  អនុវត្តន៍

លោក គី វណ្ណារិទ្ទ

ទីប្រឹក្សាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន

និងក្រុមការងារ

១០:០0-១០:១៥ សម្រាកអាហារសម្រន់ សាលាខេត្តសៀមរាប
១០:១៥-១២:០០ § រំលឹកឡើងវិញ លោក គី វណ្ណារិទ្ទ

ទីប្រឹក្សាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន

និងក្រុមការងារ

សម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់
២:០០-៣:៣០ § រំលឹកឡើងវិញ លោក គី វណ្ណារិទ្ទ

ទីប្រឹក្សាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន

និងក្រុមការងារ

:៣០-៣:៤៥ សម្រាកអាហារសម្រន់ សាលាខេត្តសៀមរាប
 

៣:៤៥-៤:៤៥

§ រំលឹកឡើងវិញ លោក គី វណ្ណារិទ្ទ

ទីប្រឹក្សាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន

និងក្រុមការងារ

៤:៤៥-៥:០០ § មតិបិទកម្មវិធី លោក ហេង សុផាត

ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតម្រង់...
១០ ១៤, ២០១៩ ១១:១៣:០៣ ព្រឹក

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការតម្រង់ទិសគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រលើកទី២ នៅ...

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែ...
១០ ១៤, ២០១៩ ០៩:៤៩:១៣ ព្រឹក

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២០របស់គម្រោងលើកម...

ក្រុមការងារ PCO ចុះតាមដាន ត...
៧ ២៥, ២០១៩ ១៤:២៣:២៣ ល្ងាច

ក្រុមការងារការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលើកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ (លាភ) នឹងចុ...