គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០២០

Published Date: ១០ ១៤, ២០១៩ ០៩:៤៩:១៣ ព្រឹក

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០២០

Event Start: October 16, 2019 - October 17, 2019

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២០របស់គម្រោងលើកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ (លាភ) នៅថ្ងៃទី១៦ និង១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលាភ ក្រសួងមហាផ្ទៃ។ កិច្ចប្រជុំនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបីភាព ឯកឧត្តម ប្រាក់ សំអឿន អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងជានាយកគម្រោងលាភ ក្រសួងមហាផ្ទៃ។ កិច្ចប្រជុំមានគោលបំណងពិនិត្យ និងកែសម្រួលផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០២០។

របៀបវារៈកិច្ចប្រជុំ 

កាលបរិច្ឆេទ សកម្មភាព អ្នកសម្របសម្រួល
ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
០៨:០០​ -​ ០៨:៣០ ចុះបញ្ជីវត្តមាន ក្រុមការងារ PCO
០៨:៣០ -​ ០៩:០០ មតិស្វាគមន៍​និងបើកកិច្ចប្រជុំ ឯ.ឧ ប្រាក់ សំអឿន នាយកគម្រោងថ្នាក់ជាតិ
០៩:០០ -​ ០៩:១៥ គោលការណ៍ និងដំណើរការនៃការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ​២០២០ លោក ធូ​ បញ្ញា
០៩:១៥ – ០៩:៤៥ បទបង្ហាញសង្ខេបអំពីសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាព និងថវិកា          ឆ្នាំ​២០២០ ខេត្តសៀមរាប តំណាងខេត្តសៀមរាប
០៩:៤៥ – ១០:០០ បទបង្ហាញសង្ខេបអំពីសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាព និងថវិកា​ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ តំណាងក្រសួងកសិកម្ម
១០:០០- ១០:១៥ សម្រាកអាហារសម្រន់
១០:១៥ – ១២:០០ កិច្ចពិភាក្សា និងការពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងផែនការអនុវត្តគម្រោង និងថវិកាឆ្នាំ២០២០ លម្អិតតាមអនុសមាសភាគនីមួយៗ (សៀមរាប) តំណាងខេត្តសៀមរាប
១២:០០ សម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់
១៤:០០ – ១៤:៣០ បន្តកិច្ចពិភាក្សា និងការពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងផែនការអនុវត្ត គម្រោង និងថវិកាឆ្នាំ២០២០ លម្អិតតាមអនុសមាសភាគនីមួយៗ (សៀមរាប) តំណាងខេត្តសៀមរាប
១៤:៣០ – ១៥:៣០ កិច្ចពិភាក្សា និងការពិនិត្យមើលផែនការអនុវត្តគម្រោង និងថវិកាឆ្នាំ ២០២០ លម្អិតតាមអនុសមាសភាគនីមួយៗ (ក្រសួងកសិកម្ម) តំណាងក្រសួងកសិកម្ម
១៥:៣០- ១៥:៤៥ សម្រាកអាហារសម្រន់
១៥:៤៥ – ១៧:០០ ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនការអនុវត្តគម្រោង (PIP) និងថវិកាឆ្នាំ២០២០ របស់ខេត្តសៀមរាប និងក្រសួងកសិកម្ម តំណាងខេត្តសៀមរាប និងក្រសួងកសិកម្ម
ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
០៨:០០​ -​ ០៨:៣០ ចុះបញ្ជីវត្តមាន ក្រុមការងារ PCO
០៨:៣០ -​ ០៩:០០ បទបង្ហាញសង្ខេបអំពីសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាព និង​ថវិកា​ឆ្នាំ២០២០ រាជធានីភ្នំពេញ តំណាងរាជធានីភ្នំពេញ
០៩:០០ -​ ០៩:៣០ បទបង្ហាញសង្ខេបអំពីសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាព និង ថវិកាឆ្នាំ ២០២០ របស់ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង តំណាងការិយាល័យសម្រប

សម្រួលគម្រោង

០៩:៣០ -​ ១០:០០ កិច្ចពិភាក្សា និងការពិនិត្យមើលផែនការអនុវត្តគម្រោង (PIP) និង ថវិកាឆ្នាំ២០២០ លម្អិតតាមអនុសមាសភាគនីមួយៗ (ភ្នំពេញ) តំណាងរាជធានីភ្នំពេញ
១០:០០- ១០:១៥ សម្រាកអាហារសម្រន់
១០:១៥ -​ ១០:៤៥ បន្តកិច្ចពិភាក្សា និងការពិនិត្យមើលផែនការអនុវត្តគម្រោង (PIP) និងថវិកាឆ្នាំ២០២០ លម្អិតតាមអនុសមាសភាគនីមួយៗ (ភ្នំពេញ) តំណាងរាជធានីភ្នំពេញ
១០:៤៥ -​ ១២:០០ កិច្ចពិភាក្សា និងការពិនិត្យមើលផែនការអនុវត្តគម្រោង (PIP) និងថវិកាឆ្នាំ២០២០ លម្អិតរបស់ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង តំណាងការិយាល័យសម្រប

សម្រួលគម្រោង

១២:០០ សម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់
១៤:០០ -​ ១៥:៣០ ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនការអនុវត្តគម្រោង (PIP) និងថវិកាឆ្នាំ២០២០ របស់ខេត្តសៀមរាប ក្រសួងកសិកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ និង ការិយាល័យ សម្របសម្រួលគម្រោង តំណាងការិយាល័យសម្រប

សម្រួលគម្រោង

១៥:៣០- ១៥:៤៥ សម្រាកអាហារសម្រន់
១៥:៤៥ -​ ១៦:៤៥ បន្តពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនការអនុវត្តគម្រោង (PIP) និងថវិកាឆ្នាំ ២០២០ របស់ខេត្តសៀមរាប  ក្រសួងកសិកម្ម  រាជធានីភ្នំពេញ និងការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង តំណាងការិយាល័យសម្រប

សម្រួលគម្រោង

១៦:៤៥ -​ ១៧:០០ មតិបិទអង្គប្រជុំ ឯ.ឧ ប្រាក់ សំអឿន នាយកគម្រោងថ្នាក់ជាតិ

 

 

ចំណាំ៖ @ រក្សាសិទ្ធិកែប្រែកម្មវិធីក្នុងករណីចាំបាច់។

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្...
១០ ១៤, ២០១៩ ១៤:៥២:០៦ ល្ងាច

ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ (លាភ) ថ្នាក់ជាតិ នឹងប...

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតម្រង់...
១០ ១៤, ២០១៩ ១១:១៣:០៣ ព្រឹក

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការតម្រង់ទិសគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រលើកទី២ នៅ...

ក្រុមការងារ PCO ចុះតាមដាន ត...
៧ ២៥, ២០១៩ ១៤:២៣:២៣ ល្ងាច

ក្រុមការងារការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលើកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ (លាភ) នឹងចុ...