គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

កម្រងរូបភាព

ខេត្ត: សៀមរាប កិច្ចប្រជុំស្តីពីរបាយការណ៍បឋមរបស់ក្រុមបេសកកម្មលើកទី៦ធនាគារពិភពលោកនៅខេត្តសៀមរាប

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ធ្នូ ១២th, ២០១៩