គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

កម្រងរូបភាព

ខេត្ត: សៀមរាប ក្រុមការងារបេសកកម្មលើកទី៦របស់ធនាគារពិភពលោក និងPCO បានចុះពិនិត្យសមិទ្ធផលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅឃុំសរស្តម្ភ ខេត្តសៀមរាប

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ធ្នូ ១៩th, ២០១៩