គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

កម្រងរូបភាព

ខេត្ត: សៀមរាប ក្រុមការងារបេសកកម្មលើកទី៦របស់ធនាគារពិភពលោក និង PCO បានជួបជាមួយក្រុមសន្សំ និងជួយខ្លួនឯងនៅស្រុកឃុំជីក្រែង ស្រុកជីក្រែង សៀមរាប

ថ្ងៃ​សុក្រ ធ្នូ ២០th, ២០១៩