គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

កម្រងរូបភាព

ខេត្ត: សៀមរាប ក្រុមការងារបេសកកម្មលើកទី៦ របស់ធនាគារពិភពលោក ជួបជាមួយអ្នកទទួលផល នៅស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ធ្នូ ១២th, ២០១៩