គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

កម្រងរូបភាព

ខេត្ត: សៀមរាប បេសកកម្មលើកទី៦របស់ធនាគារពិភពលោក ជួបជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិបច្ចេកវិទ្យាអង្គរ

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ធ្នូ ១២th, ២០១៩