គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

កម្រងរូបភាព

ខេត្ត: សៀមរាប សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសនៅស្រុកអងគរធំក្នុងពេលបេសកកម្មលើកទី៍៦របស់ធនាគារពិភពលោក

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ធ្នូ ១២th, ២០១៩