គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

ស្ត្រីក្រីក្របានកំពុងប្រែក្លាយខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្រ និងដើរតូជាស្រ្តីគំរូសម្រាប់ស្រ្តី និងយុវតីដទៃទៀតនៅក្នុងគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគេរ តាមរយៈគម្រោងលាភ

៧ ១៣, ២០១៩ ២២:៥៦:៣៩ ល្ងាច
ស្ត្រីក្រីក្របានកំពុងប្រែក្លាយខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្រ និងដើរតូជាស្រ្តីគំរូសម្រាប់ស្រ្តី និងយុវតីដទៃទៀតនៅក្នុងគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគេរ តាមរយៈគម្រោងលាភប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ១៨ ភាគរយបានកំពុងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រ។ គម្រោងលាភបានកំពុងធ្វើសកម្មភាពលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ និងជនងាយរងគ្រោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងសង្កាត់ចំនួន១៣។  ស្រ្តី និងយុវជនគ្មានការងារធ្វើមានឱកាសទទួលបានសេវាគាំទ្រផ្នែគអាជីវកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រងគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ តាមរយៈផលិតកម្មចំណីអាហារ សកម្មភាពសិប្បកម្ម សកម្មភាពកាត់ដេរមិនមែនឧស្សាហកម្ម សេវាកែសម្ភស្បន៍ និងអ្នកប្រកបរបររត់តុកតុក។

ស្ត្រីក្រីក្រដែលតាមទំលាប់មានអំណាចថវិកា និងមានការចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ហើយបច្ចុប្បន្នបានកំពុងប្រែក្លាយខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្រ និងដើរតូជាស្រ្តីគំរូសម្រាប់ស្រ្តី និងយុវតីដទៃទៀតនៅក្នុងគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគេ។

LEAP AT WORK

ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលាភនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំសិក្ខាកាមចំនួន ២៥០ នាក់ (ស្ត្រី ៥៤នាក់) ឱ្យប្រើប្រាស់ឯកសារ PIM និងCOM ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងសកម្មភាពអនុវត្តគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ(លាភ)
ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងល...

សាលាខេត្តសៀមរាប៖ ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលាភនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំសិក្ខាសា...

ទីប្រឹក្សាជាតិផ្នែកតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាតម្លៃ និងគ្រប់គ្រង
ទីប្រឹក្សាជាតិផ្នែកតាមដាន ត...

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលហិរញ្ញប្បទា...

គម្រោងលាភជួយសហគមន៍ក្រីក្រនៅស្រុកជីក្រែងឱ្យទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីក្រុមជួយខ្លួនឯង (SHGs)
គម្រោងលាភជួយសហគមន៍ក្រីក្រនៅ...

ខេត្តសៀមរាប៖ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៩ នៅស្រុកជីក្រែង ក្រុមការងារគម្រោងលាភខេ...