គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

មណ្ឌលព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មានផេកនេះនឹងដំណើរការនាពេលខាងមុខ