គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

មណ្ឌលព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា

សុន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់ ឯកឧត្តម លី សំរិទ្ធ អភិបាលរងទទួលបន្ទុកគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត សៀមរាប
០៦
១១ ២០១៩
សុន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់ ឯកឧត្តម លី សំរិទ្ធ អភិបាលរងទទួលបន្ទុកគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត ...

សុន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់ឯកឧត្តម លី សំរិទ្ធ អភិបាលរងទទួលបន្ទុកគម្រោងថ្នាក់ខេត្តថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង និងការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩សណ្ឋាគារ អប្សរាអង្គរ។ សូមគោរព – ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិ...