គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

មណ្ឌលព័ត៌មាន

ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គម្រោង

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់គោលដៅ
០៩
៣ ២០២១
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់គោលដៅ

នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១។ នៅ​សាលា​ស្រុកជីក្រែង ខេត្ត​សៀមរាប ក្រុមការងារការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលាភក្រសួងមហាផ្ទៃបានចូលរួម​ចុះអង្កេតក្រុមការងារគម្រោងលាភខេត្តសៀមរាបចុះបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មក...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់គោលដៅ
០៩
៣ ២០២១
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់គោលដៅ

នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១។ នៅ​សាលា​ស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្ត​សៀមរាប ក្រុមការងារការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលាភក្រសួងមហាផ្ទៃបានចូលរួម​ចុះអង្កេតក្រុមការងារគម្រោងលាភខេត្តសៀមរាបចុះបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់គោលដៅ
០៥
៣ ២០២១
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់គោលដៅ

នៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១។ នៅ​សាលា​ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្ត​សៀមរាប ក្រុមការងារការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលាភក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចូលរួម​ចុះអង្កេតក្រុមការងារគម្រោងលាភខេត្តសៀមរាបចុះបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់គោលដៅ
០៥
៣ ២០២១
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់គោលដៅ

នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១។ នៅ​សាលា​ស្រុកស្រីស្នំ ខេត្ត​សៀមរាប ក្រុមការងារការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលាភក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចូលរួម​ចុះអង្កេតក្រុមការងារគម្រោងលាភខេត្តសៀមរាបចុះបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់គោលដៅ
០៥
៣ ២០២១
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់គោលដៅ

នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ៥រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១។ នៅ​សាលា​ស្រុកពួក ខេត្ត​សៀមរាប ក្រុមការងារការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលាភក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចូលរួម​ចុះអង្កេតក្រុមការងារគម្រោងលាភខេត្តសៀមរាបចុះបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការអភិ...

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារ លើការងារបច្ចេកទេសមួយចំនួនរបស់ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ។
០៥
៣ ២០២១
កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារ លើការងារបច្ចេកទេសមួយចំនួនរបស់ផ្នែកអភិវឌ្ឍ...

នៅរសៀលថ្ងៃ៤រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១។ នៅ​សាលា​ខេត្ត​សៀមរាប ក្រុមការងារការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលាភក្រសួងមហាផ្ទៃ ដឹកនាំដោយលោក ហេង សុផាត ប្រធាននាយកដ្ឋានសុចរិតភាពនិងអភិបាលកិច្ច និងជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងលាភក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួ...

វគ្គរំលឹកឡើងវិញស្តីពីតួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជំនាញឃុំ សង្កាត់ របស់គម្រោងលាភ
០៥
៣ ២០២១
វគ្គរំលឹកឡើងវិញស្តីពីតួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជំនាញឃុំ សង្ក...

នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ៤រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១។ នៅ​សាលា​ខេត្ត​សៀមរាប ក្រុមការងារអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញនៃការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលាភ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្រុមការងារផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញនៃគម្រោងលាភខេត្តសៀមរាបដើម្បី​​ចុះបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងការអនុវត្តរបស់ភ្នាក់ងារគម្រោងលាភ
២២
២ ២០២១
កិច្ចប្រជុំស្តីពីការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងការអនុវត្តរបស់ភ្នាក់ងារគម្រោងលាភ

ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ៨កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ។ ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ បានរៀបំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវតភាពប្រជាជនក្រីក្រ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប្រាក់ សំអឿន អគ្គនាយ...

ទស្សនកិច្ចសិក្សាដកស្រង់បទពិសោធន៍លើការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ខ្នាតតូច
០៩
២ ២០២១
ទស្សនកិច្ចសិក្សាដកស្រង់បទពិសោធន៍លើការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ខ្ន...

នៅថ្ងៃចន្ទ​១១រោច ខែមាឃ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ ក្រុមការងារការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលាភក្រសួងមហាផ្ទៃដឹកនាំដោយលោក ហេង សុផាត ប្រធាននាយកដ្ឋានសុចរិតភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អ និងជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងលាភក្រសួងមហាផ្ទៃ បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាដកស្រង់បទពិសោធន៍លើការអនុវត្...