គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

លទ្ធកម្ម

បរិយាយសង្ខេបលទ្ធផលដេញថ្លៃ
.រ បរិយាយ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ទាញយកឯកសារអេឡិចត្រូនិច
កិច្ចសន្យារវាងក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា
.រ បរិយាយ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ទាញយកឯកសារអេឡិចត្រូនិច
1 PUBLICATION OF CONTRACT AWARD July 22, 2019 ទាញយក
បរិយាយសង្ខេបលទ្ធផលដេញថ្លៃ
.រ បរិយាយ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ទាញយកឯកសារអេឡិចត្រូនិច
កិច្ចសន្យារវាងក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា
.រ បរិយាយ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ទាញយកឯកសារអេឡិចត្រូនិច
1 Coming Soon... July 25, 2019 ទាញយក
បរិយាយសង្ខេបលទ្ធផលដេញថ្លៃ
.រ បរិយាយ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ទាញយកឯកសារអេឡិចត្រូនិច
1 Coming Soon... July 22, 2019 ទាញយក
កិច្ចសន្យារវាងក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា
.រ បរិយាយ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ទាញយកឯកសារអេឡិចត្រូនិច